Category (27)

ID : 125258
Last Update : 13/01/2560 11:03 Preview : 3,814
รับออกแบบแม่พิมพ์ และผลิตชิ้นงานของ ไฟหน้า LED/PROJECTOR ของรถยนต์ทุกยี่ห้อ (Photometric มาตรฐาน ECE )
ID : 125270
Last Update : 13/01/2560 11:03 Preview : 4,684
รับออกแบบแม่พิมพ์ไฟท้าย และผลิตชิ้นงานของไฟท้าย LED ของรถยนต์ทุกยี่ห้อ (Photometric มาตรฐาน ECE )
ID : 125278
Last Update : 13/01/2560 11:00 Preview : 3,183
ID : 125280
Last Update : 13/01/2560 11:02 Preview : 3,649
รับออกแบบแม่พิมพ์ และผลิตชิ้นงานของ ไฟส่องสว่างสำหรับกลางวัน ของรถยนต์ทุกยี่ห้อ (Photometric มาตรฐาน ECE )
ID : 125330
Last Update : 13/01/2560 11:03 Preview : 3,298
รับออกแบบแม่พิมพ์ และผลิตชิ้นงานของ กระจกมองข้าง ของรถยนต์ทุกยี่ห้อ
ID : 125331
Last Update : 13/01/2560 11:00 Preview : 3,001
รับออกแบบแม่พิมพ์ และผลิตชิ้นงานของกันชนหน้า-หลัง ของรถยนต์ทุกยี่ห้อ
ID : 125334
Last Update : 13/01/2560 11:01 Preview : 4,220
ID : 125336
Last Update : 13/01/2560 11:02 Preview : 3,034
ID : 125406
Last Update : 13/01/2560 11:00 Preview : 3,131
รับออกแบบแม่พิมพ์ และผลิตชิ้นงานของอุปกรณ์ตกแต่งรถ ของรถยนต์ทุกยี่ห้อ
ID : 125407
Last Update : 13/01/2560 11:01 Preview : 3,085
ID : 125412
Last Update : 13/01/2560 10:50 Preview : 3,463
ID : 125669
Last Update : 13/01/2560 10:50 Preview : 1,699
ID : 125715
Last Update : 13/01/2560 10:51 Preview : 2,682
ID : 125718
Last Update : 13/01/2560 10:49 Preview : 1,763
ID : 125720
Last Update : 13/01/2560 10:50 Preview : 2,649
ID : 125725
Last Update : 13/01/2560 10:45 Preview : 1,706
ID : 125726
Last Update : 13/01/2560 10:45 Preview : 1,770
ID : 125761
Last Update : 13/01/2560 10:45 Preview : 1,794
ID : 125770
Last Update : 13/01/2560 10:44 Preview : 3,111
ID : 125817
Last Update : 13/01/2560 10:45 Preview : 3,002