Category (27)

ID : 125258
Last Update : 13/01/2560 11:03 Preview : 3,968
รับออกแบบแม่พิมพ์ และผลิตชิ้นงานของ ไฟหน้า LED/PROJECTOR ของรถยนต์ทุกยี่ห้อ (Photometric มาตรฐาน ECE )
ID : 125270
Last Update : 13/01/2560 11:03 Preview : 4,849
รับออกแบบแม่พิมพ์ไฟท้าย และผลิตชิ้นงานของไฟท้าย LED ของรถยนต์ทุกยี่ห้อ (Photometric มาตรฐาน ECE )
ID : 125278
Last Update : 13/01/2560 11:00 Preview : 3,322
ID : 125280
Last Update : 13/01/2560 11:02 Preview : 3,790
รับออกแบบแม่พิมพ์ และผลิตชิ้นงานของ ไฟส่องสว่างสำหรับกลางวัน ของรถยนต์ทุกยี่ห้อ (Photometric มาตรฐาน ECE )
ID : 125330
Last Update : 13/01/2560 11:03 Preview : 3,576
รับออกแบบแม่พิมพ์ และผลิตชิ้นงานของ กระจกมองข้าง ของรถยนต์ทุกยี่ห้อ
ID : 125331
Last Update : 13/01/2560 11:00 Preview : 3,104
รับออกแบบแม่พิมพ์ และผลิตชิ้นงานของกันชนหน้า-หลัง ของรถยนต์ทุกยี่ห้อ
ID : 125334
Last Update : 13/01/2560 11:01 Preview : 4,366
ID : 125336
Last Update : 13/01/2560 11:02 Preview : 3,182
ID : 125406
Last Update : 13/01/2560 11:00 Preview : 3,252
รับออกแบบแม่พิมพ์ และผลิตชิ้นงานของอุปกรณ์ตกแต่งรถ ของรถยนต์ทุกยี่ห้อ
ID : 125407
Last Update : 13/01/2560 11:01 Preview : 3,226
ID : 125412
Last Update : 13/01/2560 10:50 Preview : 3,564
ID : 125669
Last Update : 13/01/2560 10:50 Preview : 1,755
ID : 125715
Last Update : 13/01/2560 10:51 Preview : 2,748
ID : 125718
Last Update : 13/01/2560 10:49 Preview : 1,815
ID : 125720
Last Update : 13/01/2560 10:50 Preview : 2,717
ID : 125725
Last Update : 13/01/2560 10:45 Preview : 1,752
ID : 125726
Last Update : 13/01/2560 10:45 Preview : 1,823
ID : 125761
Last Update : 13/01/2560 10:45 Preview : 1,841
ID : 125770
Last Update : 13/01/2560 10:44 Preview : 3,215
ID : 125817
Last Update : 13/01/2560 10:45 Preview : 3,099