Category (27)

ID : 125258
Last Update : 13/01/2560 11:03 Preview : 2,601
รับออกแบบแม่พิมพ์ และผลิตชิ้นงานของ ไฟหน้า LED/PROJECTOR ของรถยนต์ทุกยี่ห้อ (Photometric มาตรฐาน ECE )
ID : 125270
Last Update : 13/01/2560 11:03 Preview : 3,537
รับออกแบบแม่พิมพ์ไฟท้าย และผลิตชิ้นงานของไฟท้าย LED ของรถยนต์ทุกยี่ห้อ (Photometric มาตรฐาน ECE )
ID : 125278
Last Update : 13/01/2560 11:00 Preview : 2,104
ID : 125280
Last Update : 13/01/2560 11:02 Preview : 2,571
รับออกแบบแม่พิมพ์ และผลิตชิ้นงานของ ไฟส่องสว่างสำหรับกลางวัน ของรถยนต์ทุกยี่ห้อ (Photometric มาตรฐาน ECE )
ID : 125330
Last Update : 13/01/2560 11:03 Preview : 2,344
รับออกแบบแม่พิมพ์ และผลิตชิ้นงานของ กระจกมองข้าง ของรถยนต์ทุกยี่ห้อ
ID : 125331
Last Update : 13/01/2560 11:00 Preview : 2,127
รับออกแบบแม่พิมพ์ และผลิตชิ้นงานของกันชนหน้า-หลัง ของรถยนต์ทุกยี่ห้อ
ID : 125334
Last Update : 13/01/2560 11:01 Preview : 3,071
ID : 125336
Last Update : 13/01/2560 11:02 Preview : 2,032
ID : 125406
Last Update : 13/01/2560 11:00 Preview : 2,153
รับออกแบบแม่พิมพ์ และผลิตชิ้นงานของอุปกรณ์ตกแต่งรถ ของรถยนต์ทุกยี่ห้อ
ID : 125407
Last Update : 13/01/2560 11:01 Preview : 2,062
ID : 125412
Last Update : 13/01/2560 10:50 Preview : 2,671
ID : 125669
Last Update : 13/01/2560 10:50 Preview : 1,371
ID : 125715
Last Update : 13/01/2560 10:51 Preview : 2,069
ID : 125718
Last Update : 13/01/2560 10:49 Preview : 1,422
ID : 125720
Last Update : 13/01/2560 10:50 Preview : 2,050
ID : 125725
Last Update : 13/01/2560 10:45 Preview : 1,395
ID : 125726
Last Update : 13/01/2560 10:45 Preview : 1,449
ID : 125761
Last Update : 13/01/2560 10:45 Preview : 1,468
ID : 125770
Last Update : 13/01/2560 10:44 Preview : 2,397
ID : 125817
Last Update : 13/01/2560 10:45 Preview : 2,319